• Legea 95/2006 – a reformei în sănătate – actualizată şi, separat:
o Titlul XII – exercitarea profesiei de medic
o Titlul XV – răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorilor de servicii medicale
o Ord. MSP 482/2007 – norme metodologice de aplicare a Titlului XV – răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de servicii medicale
• Codul deontologic al medicilor
• Statutul Colegiului Medicilor din Romania
• Codul deontologic al asistenţilor medicali
• OUG 144/2008 – exercitarea profesiei de asistent medical
• Statutul OAMMR
• Ord.MSF nr.245 /2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore
• Ord. MSF 870/2004 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
• Ord MSF nr.698 /2001 si Ord. MSP nr.378 / 2002 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare
• Ordinul MS nr. 1.470/2011 – criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
• Ord. MSP nr. 1044/2006 privind aprobarea nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice
• Ord. 891/2008 al Preşedintelui CNAS privind chestionarele de satisfacţie
• Ord.MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei – actualizată
• Ord.MSF nr.427 /2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale
• Ordinul Nr.322 /2011 pentru aprobarea modelelor de contracte pentru furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional, destinate derulării de programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii
• Ord.MS 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
• Ordinul 1234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări.
• ORDIN Nr. 1058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor – art. 2 alin. 1, 2 si 3
• LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului – actualizată
• OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale
• HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
• OUG 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării
• ORDIN MSP Nr. 1.662 din 27 septembrie 2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI